چگونه در لحظه زندگی کنیم

به گزارش مجله جام جهان، سواد زندگی؛ توسعه توانمندی های فردی/ سید محمدمهدی شهیدی - در حال زندگی کردن یعنی چه؟ واقعیت آن است که گذشته گذشته است و آینده هنوز نیامده و آنچه را ما احساس و ادراک می کنیم زمان حال است.

چگونه در لحظه زندگی کنیم
با این همه ما کمتر خودمان را در زمان حال می یابیم. یا در فکر اشتباهات گذشته ایم یا در خیال آرزوهای آینده. در زمان حال بودن یعنی تمرکز کامل بر آنچه در لحظه انجام می دهیم یا احساس می کنیم. اگر چنین باشد هیچ کس از کارش ناراضی نیست احساس تنهایی و بیهودگی و ملال نمی نماید. استرس و اضطراب ندارد. افسرده نیست. غر نمی زند و در یک کلام حالش خوب است. می پرسید چگونه ممکن است ؟ با من همراه باشید:

بخوانید

چرا جمله در لحظه زندگی کن، توصیه خوبی نیست

ما وقتی در فکر مان مکالمه داریم یعنی با خودمان حرف می زنیم حال یا از گذشته یا راجع به آینده. آنچه در حال روی دادن است قابل قضاوت کردن نیست چون قضاوت با فاصله روی می دهد. وقتی قضاوتی در کار نباشد وقتی فکر خاموش است یعنی تمام توجه ما معطوف به امری است که در حال روی دادن است می خواهد رانندگی باشد یا انجام دادن کار اداری روزانه مان یا شستن ظروف یا نگاه کردن به اطراف در حین پیاده روی یا خواندن همین این کلماتی که دارید می خوانید. توجه به زمان حال و آنچه در لحظه روی می دهد یعنی در حال بودن و در حال بودن یعنی حال خوش یعنی سکوت فکر یعنی فکر آگاهی.

فکر آگاهی چیست؟

فکر آگاهـی عبارت اسـت از فهمیـدن اینکـه در درون ما و در محیط اطراف ما، دقیقاً در زمان فعلی چه چیزی در حـال روی دادن اسـت، فارغ از گذشته و آینده. فکر آگاهـی ابزاری اسـت که بـه ما یاری می نماید افکار و احساسـات خود را مدیریت کنیـم، متوجه چیزهایی شـویم کـه در یـک موقعیـت در حـال روی دادن اسـت و خـود را در زمـان کنونـی آنگونـه کـه خـود را نشـان می دهـد غرق کنیم. ضروری است به یاد داشته باشید که فکر آگاهی شامل این موارد نمی گردد:
  • خالی کردن فکر از افکار یا احساسات

  • فراموش کردن افکار، احساسات یا تجربه ها

  • مجبـور کـردن خودتـان بـه اینکـه ریلکس کنید یا احسـاس خاصی داشـته باشـید.

فکر آگاهی عبارت اسـت از شـناختن احساسـات (خوب یا بد) و پذیرش آنها.

چرا فکر آگاهی مهم است؟

اسـتفاده از مهارت های ذهـن آگاهی برای نـگاه کـردن بـه یـک موقعیت به شـیوه ای بی طرفانـه تر و خنثی تـر می تواند تاثیر زیـادی روی نحـوه درک ما از خودمـان و دنیا مان داشـته باشـد. ذهـن آگاهـی سـرعت مـا را می کاهد و بـه ما فرصت می دهـد در زمـان رویارویی با یک مشـکل، گزینه هـای مختلف را بررسـی کنیـم و ایـن آزادی را داشـته باشـیم که بـه جای صرف نشـان دادن واکنش، یـک واکنـش خاص را انتخاب کنیم. ذهـن آگاهـی می توانـد تاثیـر مثبتـی روی افـکار، رفتارهـا و بهزیسـتی کلی روان ما داشـته باشـد و بـه همین ترتیب بـرای همه مفیـد اسـت.

فکر آگاهی چگونه کار می نماید؟

تمرین فکر آگاهی معمولاً شامل موارد زیر است: - مشاهده و توصیف چیزهای درونی و بیرونی خود بدون قضاوت درباره آنها - تمرکز از قبیل تمرکز کردن روی یک حس خاص مثل حس نفس کشیدن، غذا خوردن، راه رفتن و به تدریج سایر اعمال روزانه - در نهایت ماندن در زمان حال و تجربه کردن کامل زمان حال

آیا برای تمرین فکر آگاهی آماده اید؟

در اینجا چند ایده می آوریم: ذهـن آگاهـی را بـه وعده های غذایـی خود بیاورید. بـه جای اینکـه در برابـر تلویزیون یـا رایانه غـذا بخوریـد، روی آنچه که می خوریـد تمرکـز کنیـد و از هر لقمه آن لـذت ببرید. در زمـان راه رفتـن خـود نیـز فکر آگاهی داشـته باشـید. گاهی اوقـات در زمـان رفتن سـر کار با برگشتن به خانه یا پیـاده روی، سـعی کنید بـا خاموش کـردن عوامـل مزاحم فکری، در زمـان کنونی متمرکز شـوید و ببینید چگونه قدم بر می دارید. یا به در و دیوار محل عبورتان توجه کنید یا به افرادی که می گذرند. هر کس چه لباسی پوشیده است. به جزئیات توجه کنید. یک موقع به خودتان می آیید و می بینید که فکر تان از هر مکاله ای راجع به گذشته و آینده خالی است. این، همان سکوت درونی است که تجربه می کنید.

ذهـن آگاهـی را وارد زندگی خود کنید. توجه خـود را عمـداً روی کارهایـی که انجـام می دهید متمرکـز کنید. به احساسـات و کارهای فیزیکـی یـا افـکاری کـه در فکرتان پدیدار می شـود دقت کنیـد. صابون چـه بویی، چه حسـی یا چه ظاهـری دارد؟ شسـتن ظرف ها چطور انجام می گردد؟ ریز به ریز به جزئیات دقت کنید.

ذهـن آگاهـی را وارد کار روزانه کنید. در طـول روز چندین بار خودتان را چـک کنید. افکارتان چگونه اسـت؟ بدنتان چه حسی دارد؟ به جزئیات کاری که انجام می دهید توجه کنید و سعی کنید دریابید هر بخش از کار را چگونه انجام می دهید.

ذهـن آگاهـی را وارد روابـط خود کنید. اگر با دوسـتان یـا همکاران تان رو در رو صحبت می کنیـد، تلفن یا سـایر عوامل مزاحم را کنـار بگذاریـد. بـه آنچـه کـه می گوینـد واقعـا گوش دهید و به احساسـی که در شـما ایجـاد می نمایند توجـه نمایید. سعی کنید بـدون هر گونه انتظـار یا قضاوتـی از حضور هم لـذت ببرید.

ذهـن آگاهـی را وارد مشـاهدات خـود کنید. توجـه خـود را روی چیزهایی که هـر روز می بینید یا از کنارشـان رد می شـوید متمرکـز کنیـد. به احساسـات یـا افکاری که در شـما ایجـاد می نمایند دقت کنید.

ذهـن آگاهـی را وارد احساسـا ت خـود کنید . یک دقیقـه کامل را صرف فهمیـدن نحوه نفس کشـیدن خود کنیـد. زمانی که ذهـن شـما منحـرف می شـود یـا افـکاری به فکر تـان می آیـد، بار دیگـر توجه خـود را بـه آرامی متوجه نفس کشـیدن خـود کنیـد.

بـا تمرین بیشـتر می توانید مدت زمـان این کار را بیشـتر کنید. بـه صـورت مرتـب تمریـن کنید. بـا تمرین به شـکل مرتب اسـت که مـا می توانیـم عادت هایـی را ایجـاد کنیم کـه در زندگی روزمـره مـا کاربـرد دارنـد. بـرای یـک هفته کوشش کنیـد که هـر روز چند دقیقه روی نفس کشـیدن خـود تمرکز کنید. دقت کنید کـه در پایـان هفته چه احساسـی دارید.

چند نکته برای تمرین ها:

  • بـه تدریـج شـروع کنید. مجبور نیسـتید یکباره وارد جلسـه های یک سـاعته تمرین شـوید. حتـی پنج دقیقه هـم می تواند بسـیار مفید باشـد.

  • اینکـه ذهـن شـما منحـرف شـود، طبیعی اسـت. هـر زمانی که فکر شـما منحرف می شـود و شـما بار دیگـر بـه زمـان حال بـر می گردیـد، در حـال تمرین و تقویـت مهارت های ذهـن آگاهی خود هسـتید.
  • بـه یـاد داشـته باشـید که فکر آگاهـی نیـاز به مراقبت و پـرورش دارد.

  • شـاید در بعضی اوقات تمرکـز کـردن بـه مـدت پنـج دقیقـه روی تنفـس یـا خوردن شـام بـا فکر آگاهـی دشـوار باشـد. زمانی کـه تمریـن ذهـن آگاهـی ناخوشـایند و سـخت به نظر می رسـد، باید پشـتکار داشـته باشـید، ایـن مواقع همچنیـن فرصـت خوبی اسـت تا دربـاره این احساسـات و واکنش ها کنجکاوی داشـته باشـید.

فکر آگاهی چه نتایجی داشته است؟

طبق مطالعات متعدد، ثابت شده است که ذهـن آگاهی به افراد با سـابقه افسـردگی کمـک می نماید که از عـود مجدد بیماریشـان جلوگیری شـود.بعلاوه بـه بهبـود کیفیـت زندگـی افـراد به وسیله بهبود نشـانه های مربوط بـه اختلالاتی از قبیـل فیبرومیالژیا (سـندرم درد اسـکلتی ـ عضلانـی مزمـن) و سـندرم روده تحریک پذیـر یاری می نماید و آرامش درونی ایجاد می نماید.

اگر علاقه مند به توسعه توانمندی های فردی هستید، این درس ها را از دست ندهید:

گاهی وقت ها هیچ کاری نکنید: هنر بی عملی

با این 12 کار از سرعت زندگی بکاهیم / نگذاریم ماشین زندگی ما را زیر بگیرد

معمولی باشیم؛ این یعنی همان خوشبختی و موفقیت

خستگی تصمیم چیست؟ و چگونه از آن در امان باشیم؟

سهم تقصیر شما چقدر است؟ پاسخ هر انسان به این سوال سرنوشت او را رقم می زند

کمال گرا نباشید / کار خود را همین الان و با همین شرایط شروع کنید

11 حسرت زندگی؛ چه مسیری پیش روی زندگی مان است؟/چگونه انتها خوش برای زندگی مان رقم بزنیم؟

حال خوب چیست؟ چگونه حال مان خوب گردد؟ (فرمول حال خوب و 6 پیشنهاد کاربردی)

دزدی ملایم و سه پیشنهاد کاربردی

منبع: زندگی روز
انتشار: 20 دی 1400 بروزرسانی: 20 دی 1400 گردآورنده: shahjahanfaroj.ir شناسه مطلب: 1462

به "چگونه در لحظه زندگی کنیم" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "چگونه در لحظه زندگی کنیم"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید